HISTORIE

Až do konce 19.století byly domy ze dřeva a pokryty slámou, což samozřejmě bylo zdrojem častých požárů a ne jinak tomu bylo i v naší obci. Řešením bylo zřízení dobrovolného hasičského sboru. Již za starostování Josefa Kroutila v roce 1891, chtěl Alfred Skene zřídit hasičský sbor, s tou podmínkou, že se činnosti zúčastní nejméně 25 členů, z nichž by každý složil hotovost ve výši 5 zlatých. Z této částky by byla hrazena výzbroj a hasičská stříkačka sboru. Protože se ale nenašel dostatečný počet dobrovolníků a ani obecní výbor nebyl záměru nakloněn, proto od něj bylo upuštěno. Další, tentokrát ovšem úspěšný pokus je spojen se jménem řídícího učitele Leopolda Baláše, který do Pavlovic přišel v březnu roku 1899. Ihned se zajímal o to, zda v obci existuje hasičský sbor, a když zjistil, že ne, kontaktoval Edmunda Ertla a Metoděje Kašpárka, aby se informoval o zdejších poměrech. Po učiněných zjištěních napsal oběžník, ve kterém vyzýval ty, kteří chtějí vstoupit do hasičskému spolku, aby se dostavili v nejbližší neděli na schůzi. Zde se sešlo přes 40 lidí, kteří projevili zájem o účast v hasičském sboru a ihned také tuto skutečnost stvrdili podpisem na ustavující listině.

Zemským úřadem bylo zřízení Dobrovolného hasičského sboru v Pavlovicích schváleno 8.července roku 1899. Na dalších schůzích v roce založení bylo rozhodnuto objednat jednoproudovou ruční stříkačku a koňský potah v hodnotě 1.000 zlatých, žebříky a hadice s navijákem.Také zakoupená látka byla již zaslána krejčímu ke zhotovení hasičských stejnokrojů. Stříkačku spolu s dalšími věcmi dodala firma A.R.Smékal z Čech u Prostějova. Ihned v den dodání bylo uspořádáno hasičské cvičení, následující den se dostavil župní dohlížitel, aby stříkačku překontroloval.

V měsíci září 1899 se konala slavnost založení jednoty s bohoslužbami, kterých se pro nepřízeň počasí zúčastnila jako host pouze jednota z Radslavic. Místo výletu byla uspořádána místní zábava.V říjnu poprvé byli členové vyzváni k pomoci při hašení požáru v sousední obci, než ale stačili dojet do Hradčan, oheň byl uhašen. Doslova křest ohněm prodělal sbor v listopadu 1899, kdy hořelo stavení přímo v Pavlovicích. Požár byl zdolán za pomocí sboru z Radslavic. Hned dne 4.února 1900 se konal prvý ples jednoty v Pavlovicích. Ty se pak staly v obci tradicí. Dne 4.dubna 1910 koupil sbor domek čp. 46 a vytvořil ze stodůlky hasičské skladiště.

Velkým zážitkem pro místní občany byl Letecký den konaný 9.srpna 1931, který uspořádala Propagační letka Masarykovy letecké ligy za účasti místního hasičského sboru. Start letadel se konal na pozemcích zvaných Pusté na mírném svahu mezi silnicí do Radslavic a do Tučína. Dne 13.listopadu 1934 byla do vsi přivezena motorová stříkačka v ceně 22.600 Korun od firmy J.Chotěbor z Brna a 10.červa 1935 došlo k slavnostnímu posvěcení motorové stříkačky za účasti hasičských sborů z Dřevoshostic, Hradčan, Přerova, Jezernice, Radslavic, Želátovic, Podolí, Tučína, Domaželic a Bezuchova. Důležité momenty z celé akce natočil MUDr. Hradil z Brna, pavlovický rodák.Je nutné připomenout, že ne nevýznamnou činností hasičů byly právě různé kulturní akce, např. přednášky o požární technice, o alkoholismu, o příčinách válek i k různým výročím. Oblíbené byly plesy a zábavy, tradicí se rovněž stalo pořádání hodových zábav konaných na začátku září.

Na výborové schůzi v říjnu 1949 bylo rozhodnuto opatřit všechno potřebné k vybavení místního kina. Za tím účelem byl zakoupen promítací aparát pro úzký film vyrobeném Meoptou Přerov za částku 48.076 Korun, dále gramofon, gramodesky a promítací plachta za 9.392 Korun. Koncesi pro hasiče zajistila Meopta, promítalo se u Kašpárků, později, když v uvedených prostorách bylo uskladněno obilí, přestěhovalo se kino do komunálního hostince. To již ale povolení k promítání přešlo na národní výbor.

V roce 1962 byla nainstalována nová poplachová siréna. Od konce 60.let opět sílily hlasy volající po vybudování nové požární zbrojnice. Na výročních schůzích byl tento problém neustále projednáván a předseda MNV opakovaně tvrdil, že v rozpočtu není dostatek financí a stavba není v plánu. Později bylo již k výstavbě všechno připraveno, ale teprve v roce 1973 se započalo se stavbou nové budovy hasičské zbrojnice. V tomto a následujícím roce bylo na stavbě odpracováno 1200 brigádnických hodin. Výstavba se ovšem protahovala, takže teprve 19.srpna 1979 mohla být předána nově postavená zbrojnice s nákladem 700.000 Kč, postavená v místě rozcestí silnic Lhota-Šišma u sochy sv.Františka. Stalo se tak v rámci oslav 80.výročí založení hasičského sboru. Slavnost byla zahájena průvodem a položením věnců, po němž následovalo přivítání hostů. Přesně v 9.30 hod. byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Návštěvníci měli možnost shlédnout výstavu požární techniky a to od té nejstarší až po nejmodernější, k níž bylo možné přiřadit i požární vůz IFA W50L, který byl přidělen pavlovickým hasičům k starší technice PS 12 a vozidlu Tatra 805.

V druhé polovině 80.let práce sboru stagnovala, nové společenské poměry po roce 1989 k oživení nepřispěly. Kritika se snesla i na mládež, kterou bylo třeba přemlouvat, aby se zúčastňovala hasičských cvičení. Na mimořádné členské schůzi, dne 8.ledna 1996, rezignoval dosavadní starosta sboru na svou funkci a na jeho místo byl zvolen Václav Horák. Rekonstrukcí prošel celý výbor, takže místostarostou se stal Jiří Kulička, velitelem Jaroslav Šiška ,jednatelem Václav Šromota a pokladníkem Václav Šromota ml.. V tomto složení pracoval výbor i v roce oslav 100. výročí založení pavlovického hasičského sboru. Za jeden z úspěchů, kterých bylo dosaženo,je třeba považovat ustanovení družstva mladších a starších žáků KB68v roce 1998.

Fotografie ze stavby hasičské zbrojnice.

 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • stavba hasičárny
 • hotová hasičárna
 • Fotografie ze cvičení sboru, blíže časově neurčené.

 • sbor history
 • sbor history
 • sbor history
 • sbor history
 • sbor history
 • sbor history