HISTORIE    

Až do konce 19.století byly domy ze dřeva a pokryty slámou, což samozřejmě bylo zdrojem častých požárů. Řešením bylo zřízení dobrovolného hasičského sboru. Již za staro-stování Josefa Kroutila v roce 1891, chtěl Alfred Skene zřídit hasičský sbor, s tou podmín-kou,že se činnosti zúčastní nejméně 25 členů, z nichž by každý složil 5 zlatých. Z této částky by byla hrazena výzbroj a stříkačka. Protože se ale nenašel dostatečný počet nadšenců a ani obecní výbor nebyl záměru  nakloněn, sešlo z něj. Další tentokrát úspěšný, pokus je spojen se jménem řídícího učitele Leopolda Baláše, který do Pavlovic přišel v březnu 1899. Ihned se zajímal o to, zda v obci existuje hasičský sbor a když zjistil, že ne, kontaktoval Edmunda Ertla a Metoděje Kašpárka, aby se informoval o zdejších poměrech. Po učiněných zjištěních napsal oběžník, ve kterém vyzýval ty, kteří chtějí přistoupit k hasičskému spolku, aby se dostavili v nejbližší neděli na schůzi. Zde se sešlo přes 40 lidí, kteří projevili zájem o účast a ihned také tuto skutečnost stvrdili podpisem na ustavující listině.
    Zemským úřadem bylo zřízení Dobrovolného hasičského sboru v Pavlovicích schváleno 8.července 1899. Na dalších schůzích v roce založení bylo rozhodnuto objednat jednoproudovou ruční stříkačku a koňský potah za 1000 zlatých, žebře, hadice a naviják.Také látka na stejnokroje byla již zaslána krejčímu k ušití. Stříkačku spolu s dalšími věcmi dodala firma A.R.Smékal z Čech u Prostějova. Ihned v den dodání bylo uspořádáno cvičení, následující dense dostavil župní dohlížitel, aby stříkačku překontroloval.

V měsíci září 1899 se konala slavnost založení jednoty s bohoslužbami, kterých se pro nepřízeň počasí zúčastnila jako host pouze jednota z Radslavic. Místo výletu byla pořádána zábava.V říjnu poprvé byli členové vyzváni k pomoci při hašení požáru,než ale stačili dojet do Hradčan, oheň byl uhašen. Doslova křest ohněm prodělal sbor v listopadu 1899, kdy hořelo v Pavlovicích. Požár byl zdolán za pomocí sboru z Radslavic. Hned dne 4.února 1900 se konal prvý ples jednoty v Pavlovicích. Ty se pak staly v obci tradicí. Dne 4.dubna 1910 koupil sbor domek čp. 46 a pořídil ze stodůlky hasičské skladiště.

Velkým zážitkem pro místní občany byl Letecký den 9.srpna 1931, který uspořádala Propagační letka Masarykovy letecké ligy za účasti sboru. Start letadel se konal na pozemcích zvaných Pusté na mírném svahu mezi silnicí do Přerova a do Tučína. Dne 13.listopadu 1934 byla do vsi přivezena motorová stříkačka v ceně 22600 Korun od firmy J.Chotěbor z Brna a 10.červa 1935 došlo k slavnostnímu posvěcení motorové stříkačky za účasti sborů z Dřevoshostic, Hradčan, Přerova, Jezernice, Radslavic, Želátovic, Podolí, Tučína, Domaželic a Bezuchova. Důležité momenty z celé akce natočil MUDr. Hradil z Brna, pavlovický rodák.Je nutné připomenout, že ne nevýznamnou činností hasičů byly právě různé kulturní akce, např. přednášky o požární technice, o alkoholismu, o příčinách válek, k různým výročím. Oblíbené byly plesy a zábavy, tradicí se rovněž stalo pořádání hodových zábav na začátku září.

Na výborové schůzi v říjnu 1949 bylo rozhodnuto opatřit všechno potřebné k zařízení kina. Za tím účelem byl zakoupen promítací aparát pro úzký film od Meopty Přerov za  48 076 Korun, dále gramofon, gramodesky a promítací plachta za 9 392 Korun. Koncesi pro hasiče zajistila Meopta, promítalo se u Kašpárků, později, když v uvedených prostorách bylo uskladněno obilí, přestěhovalo se kino do komunálního hostince. To již ale povolení k promítání přešlo na národní výbor. V roce 1962 byla nainstalována poplachová siréna. Od konce 60.let opět sílily hlasy volající po vybudování nové požární zbrojnice. Na výročních schůzích byl tento problém neustále projednáván a předseda MNV opakovaně tvrdil,že nejsou peníze a stavba není v plánu. Později bylo již všechno připraveno, ale teprve v roce 1973 se započalo. V tomto a následujícím roce bylo odpracováno 1200 brigádnických hodin.Výstavba se ovšem protahovala, takže až 19.srpna 1979 mohla být předána nově postavená zbrojnice s nákladem 700 000 Kč, postavená v místech rozcestí silnic Lhota-Šišma u sochy sv.Františka, uživatelům. Stalo se tak v rámci oslav 80.výročí založení sboru. Slavnost byla zahájena průvodem a položením věnců, po němž následovalo přivítání hostů. Přesně v 9.30 hod. byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Návštěvníci měli možnost shlédnout výstavu požární techniky a to od té nejstarší až po nejmodernější, k níž bylo možné přiřadit i požární vůz IFA W50L, který byl přidělen pavlovickým hasičům k starší technice PS 12 a vozidlu Tatra 805. V druhé polovině 80.let práce sboru stagnovala, nové společenské poměry po roce 1989 k oživení nepřispěly. Kritika se snesla i na mládež, kterou bylo třeba přemlouvat, aby se zúčastňovala cvičení. Na mimořádné členské schůzi, dne 8.ledna 1996, rezignoval dosavadní starosta sboru na svou funkci a na jeho místo byl zvolen Václav Horák. Rekonstrukcí prošel celý výbor, takže místostarostou se stal Jiří Kulička, velitelem Jaroslav Šiška ,jednatelem Václav Šromota a pokladníkem Václav Šromota ml.. V tomto složení pracuje výbor i v roce oslav 100. výročí založení pavlovického hasičského sboru. Za jeden z úspěchů, kterých bylo dosaženo,je třeba považovat ustanovení družstva mladších a starších žáků  KB68v roce 1998.

Pro úplnost přikládám několik dochovaných fotografií z výstavby nové hasičské zbrojnice, která probíhala v letech 1973 - 1979.

 

 

 

A ještě několik fotografií z dob časově blíže neurčených